english czech


Přednášky collegia Stepního vlka budou pokračovat  o víkendu 22. - 23. září 2018.

Přednáška "Duchovní cesta a vydělávání peněz" Pjéra la Šé´ze  bude v pondělí  8. října 2018 od 19.30 hodin na Albertově, přihlášení na webu www.vnimejsvetelo.cz

Tomáš Boněk - Pracovní skupina: Nový zákon bude pokračovat opět po prázdninách 5.9., 19.9., 26.9.  ve středu od 18 hpdin v Obci křesťanů, Na Špejcharu 3, Praha 7, u metra Hradčanská.Omnia sponte fluant absit violentia rebus

Komensky

Nechť všechno volně plyne, nechť je násilí vzdáleno věcem
J. A. Komenský


Collegium pořádá přednáškové cykly věnované filosofii, umění, kultuře, hermetismu, dějinám, religionistice, ekologii a psychologii. Zakladatelem a autorem tohoto projektu je spisovatel a pedagog Václav Vokolek, a lektoři Pavel Turnovský, Tomáš Boněk, Jitka Bílková, Adam Borzič, Jiří Zemánek, Jakub Hlaváček, Ivan Štampach, Martina Lukášková  a hosté.

Přednášky probíhají jeden víkend v měsíci od září do dubna a v květnu nebo červnu se koná výjezdní soustředění. Rozvrhy přednášek jsou umístěny v sekci Přednášky. Jednotlivé přednášky jsou po předchozí domluvě přístupné též náhodným zájemcům.

Je to již několik let, kdy přednáškové cykly Svobodné univerzity-Collegium lucis začínaly citátem J. A. Komenského podle kterého byla i nazvána: COLLEGIUM LUCIS. Od roku 2009 je naše společenství  spojeno s neziskovou organizací OMEN - společností pro kulturu a umění o.p.s.Proč Collegium lucis

Studium duchovních tradic a kulturních odkazů dřívějších  evropských i světových civilizací  je podmínkou pro jakoukoliv cestu vpřed. Právě Collegium lucis chce zaplnit bílá místa ve vzdělání, která jsou v dnešní době poněkud opomíjena, a důsledně a záměrně oživovat kulturní a duchovní tradice, které jsou málem zapomenutou pokladnicí, která nabízí nečekané poklady. Postmoderní člověk se ve své krizi na ně počíná rozpomínat. To by mohlo být jistou nadějí pro jeho budoucnost.
Když roku 1641 uveřejnil Jan Amos Komenský plán Collegia lucis, tedy Společenstva světla, bylo to pro něj rozhodnutí zásadní. Uprostřed temnot třicetileté války, v čase, v němž podle filosofa Erazima Koháka člověk poprvé reálně zapochyboval o Boží existenci, vytyčil Komenský jasnou cestu – ke světlu. Ke světlu v temnotách, musíme dodat. Byly to temnoty, v nichž se lidstvo periodicky ocitá a jež ho vrhají na samotné dno existence. Komenský, jenž dlel v té době v Anglii, se zamýšlel nad stavem lidské existence a kupodivu neztrácel naději. On, pro něhož osobní beznaděj byla téměř každodenní skutečností. Ve své emigraci sepsal významný spis Via lucis, Cesta světla, v němž naléhavě poukazuje na tři školy, v nichž člověk může získat vědomosti. Tou první je škola světa. Druhou je škola čistého poznání. Třetí je škola Písma, tedy Boží. Tato druhá a třetí škola jsou světlem, ke kterému se musíme ubírat, jestliže nechceme splynout s temnotou světa. Komenský ovšem vnímal světlo ne jako fyzikální veličinu, ale jako jas vycházející z božských podstat a třídil je na vnitřní, vnější a věčné. Toto triadické vnímání světla novověkého myslitele navazuje na prastará poselství, která najdeme již v pravěkých duchovních konceptech. Světlo bylo ve všech kulturách symbolem projeveného božství, pravdy, poznání a osvícení. Bylo cílem, ke kterému směřovaly nesčetné generace.
Můžeme tedy doufat, že zahájení bude pod pozitivním vlivem všech vycházejících světel, vnějších, vnitřních i věčných. Cílem Collegia lucis, společným cílem vyučujících i posluchačů, by měla být právě cesta za světlem. Na této půdě by se mělo vytvořit univerzální duchovní centrum, nejen pouhá škola, které propojí všechny aspekty světla, jak je vnímaly velké duchovní systémy. Buddhisté vnímali světlo jako pravdu a osvobození a měli ho ztotožněné s Budhou. Hinduisté vnímali světlo jako plodivou sílu, svatost projevenou skrze Kršnu. Také v Íránu byl Ahura Mazda vnímán jako pán světla. V taoismu je světlo projevem nejvyšší formy, tedy nebytí, a v židovské kabale se setkáváme s pojmem ejn-sof, tedy neomezené světlo. Také Kristus je vnímán jako „světlo světa“, a z počátku býval vnímán i zobrazován jako solární Bůh. Přejme si společně, aby pravé světlo bylo zde zažehnuto, aby nepohaslo a abychom ho dokázali, patrně ve svých srdcích, hlavách a dlaních, roznést dále do světa. Pak by totiž zde zapálené světlo dostalo konečný smysl.


Václav Vokolek

Pozemská spiritualita

„Okouzlení není ničím jiným než spiritualitou hluboce zakořeněnou v zemi.“
Thomas Moore, teolog

Život západní moderní společnosti provází už po více než tři století charakteristické odcizování se živé zemi. Z našeho života se z vícerých příčin – dominance spasitelské spirituality nad spiritualitou stvoření, nástup mechanistického vědeckého světového názoru, růst technologické kultury - vytratila zkušenost intimního, vzájemně výživujícího vztahu s mimolidským světem. Vyvázali jsme se, jak píše teolog Thomas Berry, z hluboké interakce
s velkými tajemstvími existence, které k nám kdysi živě promlouvaly: „Už dávno neslyšíme hlasy řek, hor nebo hlasy moře. Stromy a louky už pro nás nepředstavují důvěrně známé způsoby duchovní přítomnosti. Ze všeho kolem nás se stalo 'to' spíše než 'ty'.“ Naše kultura a zájmy se staly převážně autistickými. Současná globální ekologická krize je přirozeným důsledkem této radikální diskontinuity mezi naším do sebe uzavřeným lidským světem a ostatní říší ne-lidského, tohoto našeho „zatmění země“.
Tváří v tvář rozsáhlému ničení celých ekosystémů, závratnému mizení rostlinných a živočišných druhů a dnes hrozící klimatické krizi, se od 70. let minulého století začíná v našem vědomí postupně znovu probouzet celostní a numinózní obraz Země jako živého organismu, jako oduševnělé, autopoetické bytosti (Gaii), nadané vrozenou spiritualitou. Ekologové, filosofové, teologové, antropologové, psychologové, kosmologové, geochemici, fyzici, biologové, geomanté a další vědci, stejně jako básníci a umělci začínají formovat novou evoluční, holistickou vizi života, v níž lidské já a příroda jedno jsou. Vizi, která představuje pozoruhodnou syntézu nových vědeckých poznatků a moudrosti dávných tradic.
Nejsme něco jiného než Země: jsme jedno společenství života. Všichni jsme včleněni do komplexních přírodních procesů, na nichž fyzicky, psychicky, ale též spirituálně zcela závisíme a které na druhou stranu sami svými životy spoluutváříme. Toto nové vědomí sounáležitosti jedince s celkem života, s kosmem v nás znovu probouzí prožitek posvátného; evokuje vnímání vesmíru jako jedné velké oslavné události a obnovuje naše společenství se spirituálními silami, z nichž jsme byli zrozeni a na které jsme zapomněli: „Jestliže není spiritualita v zemi, není spiritualita ani v nás.“ (Thomas Berry) Z tohoto evolučně ekologického pohledu není naše lidství (ani naše vědomí) něco výlučného, žádné nám Bohem dané privilegium. Jak říká filosof David Abram lidmi jsme jen v kontaktu a družnosti s tím, co je ne-lidské, respektive „více než lidské“. Vzniká tak nová spiritualita, zakořeněná v Zemi.
Nové porozumění naší roli v kosmickém tvůrčím procesu před nás v současné době staví četné výzvy, které se týkají naší osobní transformace a proměny našeho vztahu k Zemi i celkové transformace naší kultury, vědy, spirituality, našich institucí. V cyklech přednášek „Návrat okouzlení“ a „Čas pro změnu“ budeme o těch otázkách diskutovat a nacházet si k nim svůj vlastní přístup. Stojíme, zdá se. na prahu velkých změn, na začátku nové cesty, či možná „nového příběhu“, což bude vyžadovat naši tvořivost a imaginaci, odvážné myšlení, smysl pro obdiv a úžas, i vnímavé a chápající srdce, jež se dokáže vcítit do jiných modů bytí a propojit v sobě četné protiklady, neboť – jsme jedno společenství Země.

Jiří Zemánek

Poslední úprava: 01.07.2018

MALVERN knihkupectví

Adresa: kavárna Božská lahvice, Italská 13, Praha 2 Vinohrady. Otevřeno  pondělí - sobota od 10 do 22 hodin.
Kompletní nabídka knih též na e-shopu www.malvern.cz

Kontakt: , tel. 724 245 245.

Související odkazy

Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright (C) 2006-2018 Elxis.org. All rights reserved.